№1 Найпопулярніший портал з працевлаштування
Оголошення про роботу не активне
Ви не можете більше претендувати на це оголошення про роботу, але перегляньте інші:
VšĮ „Lentvario kultūros rūmai“

Etninės kultūros specialistas

Nuo 1800 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Розрахувати »
Нетто на місяць
Lentvaris - VšĮ „Lentvario kultūros rūmai“

Darbo pobūdis

Viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų (toliau – Kultūros rūmai) etninės kultūros specialisto pareigybė priskiriama kultūros ir meno specialistų grupei. Darbo pobūdis yra koordinuoti mėgėjų meno etnografinių, folklorinių ir kitų kolektyvų veiklą, organizuoti gyventojų laisvalaikį, puoselėjantį etnografinę kultūrą.

Šias pareigas einantis etninės kultūros specialistas vykdo šias funkcijas:

1. inicijuoja, organizuoja, režisuoja su etnografijos išsaugojimu ir populiarinimu susijusią edukacinę ir kitokią veiklą, kuria menines programas;
2. prisideda prie kitų Kultūros rūmų viešųjų renginių organizavimo;
3. inicijuoja ir įgyvendina tautodailės meno ar etnografinių darbų parodas, rengia jų pristatymus / atidarymus;
4. renka ir kaupia liaudies kūrybos pavyzdžius iš tautosakos archyvų ir publikuotų leidinių; diegia kolektyvų nariams etnografijos / folkloro supratimo pradmenis;
5. rūpinasi savo koordinuojamų kolektyvų narių pasirengimu ir dalyvavimu šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, apžiūrose, konkursuose, kolektyvų koncertine veikla, jų dalyvavimu Kultūros rūmų ir savivaldybės renginiuose;
6. individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metodinę literatūrą;
7. rengia kiekvieno mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metinę darbo ataskaitą, metinį mėgėjų meno kolektyvų darbo planą, teikia Kultūros rūmų direktoriui;
8. vertina, analizuoja Kultūros rūmų etnografinę veiklą, teikia Kultūros rūmų direktoriui išvadas ir siūlymus dėl Kultūros rūmų etnografinės veiklos gerinimo, renginių formų įvairovės;
9. parengia ir teikia informaciją apie Kultūros rūmų etnografinę veiklą Kultūros rūmų internetinėje svetainėje, viešojoje erdvėje ir spaudoje, teikia informaciją apie Kultūros rūmų veiklą, tik gavęs direktoriaus sutikimą;
10. rūpinasi etninės kultūros globa, populiarinimu, nematerialaus kultūros paveldo vertybių ir duomenų saugojimu;
11. organizuoja ir kontroliuoja etnografiniams renginiams reikalingas technines priemones;
12. kontroliuoja etnografinių renginių eigą;
13. teikia pasiūlymus dailininkui dėl renginių scenografijos, o garso inžinieriui ir šviesos režisieriui - dėl renginių įgarsinimo ir apšvietimo;
14. aktyviai dalyvauja Kultūros rūmų organizuojamų etnografinių renginių, vykdomų kultūrinių projektų pasiruošime ir jų įgyvendinime;
15. rengdamas etnografinius projektus, sudaro sąlygas etnografijos ir etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas ir papročius;
16. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose atliekamos veiklos pobūdį;
17. dalijasi darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi su bendradarbiais, padeda vienas kitam, dalyvauja Kultūros rūmų direktoriaus rengiamuose susirinkimuose, pasitarimuose;
18. teikia projektines paraiškas papildomam finansavimui gauti, savarankiškai įgyvendina projektus, tiksliai ir racionaliai panaudoja numatytas biudžeto lėšas, teikia ataskaitas;
19. savarankiškai atlieka pavestą darbą, nepažeidžia direktoriaus nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio Kultūros rūmų reputacijai ir jo suteikiamoms paslaugoms;
20. laikosi darbo drausmės, tarnybinės etikos ir moralės normų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių instrukcijų reikalavimų, tausoja Kultūros rūmų nuosavybę, rūpestingai naudojasi darbo priemonėmis, laikosi nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos;
21. tvarko ir saugo visą su mėgėjų meno kolektyvais susijusią dokumentaciją, rengia ir teikia kolektyvų veiklos ataskaitas, pildo paraiškas;
22. vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Kultūros rūmų nuostatuose bei kitus direktoriaus pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Reikalavimai darbuotojui

Etninės kultūros specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį etnologijos mokslo krypties ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų etninės kultūros srities darbo patirties;
2. žinoti savo krašto ir visos Lietuvos atskirų etnografinių regionų pagrindinius tradicinės kultūros (etnografinės medžiagos, folkloro ansamblių, tradicinių kapelų, liaudies meno) ypatumus;
3. žinoti vietos, regiono, respublikinių renginių tradicijas ir istoriją;
4. išmanyti renginio vadybos ir oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
5. mokėti rengti, analizuoti, vykdyti etnografinės veiklos projektus ir vadovauti juos rengiant bei įgyvendinant;
6. būti iniciatyvus ir gebėti savarankiškai organizuoti etnografinių renginių menines programas, kaupti metodinę literatūrą;
7. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
8. gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;
9. taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti įstatyminę darbo organizavimo tvarką, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
10. būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas, nepažeisti etikos principų ir taisyklių.

Atlyginimas

Nuo 1800 €/mėn. neatskaičius mokesčių
VšĮ „Lentvario kultūros rūmai“

VšĮ „Lentvario kultūros rūmai“

Lentvario kultūros rūmai – viešoji įstaiga, įkurta 2014 m. sausio mėnesį. Pagrindinis mūsų veiklos tikslas – puoselėti Lentvario miesto, seniūnijos ir Trakų rajono savivaldybės tradicijas, kurti naujas, rūpintis bendru Trakų rajono savivaldybės gyventojų kultūros ugdymu.

Organizuojame įvairius renginius, edukacinius seminarus, rengiame ir įgyvendiname projektus. Rūmuose veikia įvairių žanrų kolektyvai: vokaliniai ir choreografiniai bei kiti būreliai.